Articles of association for Wilson ASA

(as amended 13.02.2019)

§ 1: Selskapets navn er Wilson ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.
 
§ 2: Selskapets forretningskontor er i Bergen kommune.
 
§ 3: Eie og drive skip, disponere og befrakte skip, drive skipsmegling, klarering, handels- og agenturvirksomhet, industri, eie og forvalte fast eiendom, investeringsvirksomhet samt å delta i andre selskaper i inn- og utland med lignende formål.
 
§ 4: Aksjekapitalen er NOK 219 300 910, fordelt på 43 860 182 aksjer, hver pålydende NOK 5.
 
§ 5: Selskapets styre skal ha fra 3 til 9 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. To av styrets medlemmer med personlig varamedlem kan velges av og blant de ansatte i Wilson Management AS for 2 år av gangen dersom de ansatte i Wilson Management AS ønsker det.
 
§ 6: Selskapets firma tegnes av styrets formann og ett styremedlem i fellesskap.
 
§ 7: Selskapet skal ikke ha mer enn en daglig leder.
 
§ 8: På den ordinære generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:

  1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte. 
  2. Andre saker som etter allmennaksjeloven hører under generalforsamlingen. 

§ 9: Styret kan beslutte at dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, ikke sendes til aksjeeierne når disse gjøres tilgjengelig på selskapets internettsider. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.